Pravila privatnosti za kandidate za zapošljavanje u društvu VERALTIS ASSET MANAGEMENT d.o.o.

za kandidate za zapošljavanje u društvu VERALTIS ASSET MANAGEMENT d.o.o.

Zadnji puta ažurirano 9.10.2022. godine

1 – Uvodne odredbe

Pravilima o privatnosti VERALTIS ASSET MANAGEMENT d.o.o. za kandidate za zapošljavanje u VERALTIS ASSET MANAGEMENT d.o.o. (dalje u tekstu: „Pravila“) (dalje : „Društvo“) pobliže objašnjava način obrade osobnih podataka kandidata (dalje: „Kandidat“, „ Ispitanik / Ispitanici“) za zapošljavanje sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (E() 2016/679 (dalje u tekstu: „Uredba“), propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka i ostalim podzakonskim aktima.

Ovim Pravilima Društvo pruža informacije o voditelju obrade, službeniku za zaštitu podataka, podacima koje Društvo prikuplja i obrađuje,  koju svrhu i temeljem kojeg pravnog temelja, primatelje osobnih podataka, razdoblje pohrane Vaših osobnih podataka, zaštitu podataka kao i prava Ispitanika u odnosu na te osobne podatke.

Ova Pravila primjenjuju se od dana stupanja na snagu primjene Uredbe.

 

2 – Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka i kome se možete obratiti?

Za obradu podataka odgovoran je:

VERALTIS ASSET MANAGEMENT d.o.o.
Radnička cesta 41, Zagreb
OIB:32235033898 

Vezano za obradu Vaših osobnih podataka možete se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka : 

Radnička cesta 41
10000 Zagreb
Telefon : +385 (0) 1 5605 540
e-mail: zastita-osobnih-podataka@veraltis.hr , dpo@presido.hr

 

3 – Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo

Ova Pravila odnose se na osobne podatke kandidata koje Društvo prikuplja prilikom provođenja procesa zapošljavanja, a koje je primila putem otvorene molbe za zapošljavanje i/ili molbe za zapošljavanje na otvoreni natječaj bilo osobno i/ili putem službene web stranice Društva i/ili poštanskom pošiljkom i/ili putem e-mail-a. To uključuje, ali se ne ograničava na sljedeće podatke:

 • Ime i prezime, kontakt podaci (telefon, e-mail, mobitel), adresa boravišta (ulica, grad, poštanski broj),
 • podaci navedeni u životopisu (npr. prethodna zanimanja, podaci o školovanju i stručnoj spremi, vještine i osobni interesi, strani jezici, vozačka dozvola, ostale aktivnosti);
 • radno iskustvo (radno mjesto, trajanje radnog odnosa i naziv poslodavca),
 • eventualne prethodno prijave za natječaj u Društvu i radno mjesto;
 • podaci o trenutnom radnom statusu, otkaznom roku i najranijem mogućem početku rada;
 • željeni iznos mjesečne neto plaće u kunama.

Tijekom provođenja selekcije možemo Vas pozvati na intervjue, ispunjavanje određenih tekstova i upitnika.

Ako je propisano posebnim zakonom Društvo obrađuje podatke o nekažnjavanju iz kaznene i/ili  prekršajne evidencije. Navedene podatke Društvo prikuplja izravno od kandidata. U tu svrhu Društvo može tražiti od kandidata dostavu odgovarajuće isprave (npr. potvrda o nekažnjavanju, potvrda da se protiv kandidate ne vodi prekršajni postupak).

 

4 – Svrha i pravni temelj obrade osobnih podataka

Osobne podatke iz točke 3. Pravila obrađujemo u svrhu odabira najprikladnijeg kandidata za naš tim u selekcijskom postupku zapošljavanja što uključuje:

– utvrđivanje kvalifikacija za zapošljavanje i donošenje odluke o zapošljavanju;

– evaluacije kandidata za eventualna druga slobodna radna mjesta ;

– provođenje referentnih provjera i/ili provođenje pozadinskih provjera (gdje je primjenjivo) ;

– obavještavanje kandidata putem telefona, e-mail-a, SMS-a ili na drugi način o tijeku procesa za zapošljavanje;

– zaštita prava Društva i ispunjavanje zakonskih obveza i

– kontaktiranje kandidata koji se nalaze u Bazi kandidata putem telefona, e-mail-a , SMS-a ili na neki drugi način o slobodnim radnim mjestima koje smatramo prigodnim za kandidata.

U slučaju zasnivanja radnog odnosa, Vaše osobne podatke obrađujemo u mjeri u kojoj je to potrebno za tu svrhu kao i za reguliranje prava i obveza koje proizlaze iz radnog odnosa što je objašnjeno u Pravilima o privatnosti Društva za radnike koji rade temeljem ugovora o radu, studente koji kod poslodavca rade posredstvom ovlaštenih studentskih centara, osoba koje se kod poslodavca nalaze na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te koje imaju sklopljene autorske ugovore ili ugovore o djelu.

Pravni temelj za obradu osobnih podataka:

a.) kako bi Društvo poduzelo radnje na zahtjev Ispitanika prije sklapanja ugovora (članak 6. stavak 1. točka b) Uredbe

b.) Na temelju privole Ispitanika koji šalju otvorenu zamolbu za posao (članak 6. stavak 1. točka a) Uredbe. Na temelju privole Društvo pohranjuje podatke o ispitanicima u svrhu kontaktiranja radi potencijalnih budućih radnih mjesta.

Kandidat može privolu u svakom trenutku povući /opozvati. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole koja je provedena prije njezinog povlačenja.

Privola se može povući na jednak način kao što je i dana.  Navedeno pravo se odnosi na opoziv privole koja je dana prije stupanja na snagu Uredbe odnosno prije 25. svibnja 2018.

Društvo u procesu zapošljavanja ne traži i ne prikuplja posebne kategorije osobnih podataka kao što su osobni podaci o rasnom ili etničkom podrijetlu, političkom, vjerskom ili filozofskom uvjerenju, članstvo u sindikatu, podaci koji se odnose na zdravlje, spolni život ili seksualnu orijentaciju.

 

5 – Tko ima pristup Vašim osobnim podacima te kome dostavljamo Vaše podatke

Unutar Društva

Unutar Društva pristup Vašim osobnim podacima imaju one organizacijske jedinice koje su uključene u selekcijski postupak (npr. Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, odjel koji ima oglašeno slobodno radno mjesto i sl.).

Izvan Društva

Za pojedine pozicije od interesa za Društvo, Društvo dostavlja (prenosi) Vaše podatke i društvima povezanim s Društvom (npr., B2IMPACT ASA i drugim društvima članicama B2IMPACT grupacije).

Uvid u Vaše podatke mogu imati i zaposlenici: VERALTIS ASSET MANAGEMENT SINGLE MEMBER SOCIÉTÉ ANONYME CLAIMS MANAGEMENT FROM LOANS AND CREDITS, sa sjedištem u Grčkoj, Kifisias Av. 1-3, Atena, upisano u sudski registar pod brojem 140536701000, dpo@veraltis.gr te BACKB INVESTMENTS S.À.R.L., (društvo s ograničenom odgovornošću), sa sjedištem u Luxembourgu, Rue Joseph Junck 9, L-1839 Luxembourg, upisano u sudski registar pod brojem B-260.595.

Pri prijenosu podataka Društvo naročito vodi računa o zaštiti Vaših podataka pri takvom prijenosu. Posebnu pažnju Društvo posvećuje prijenosu podataka povezanim društvima i članicama grupacije trećih zemalja u smislu Uredbe to jest prijenosu u povezana društva i članice grupe koje nemaju poslovni nastan u Europskoj Uniji odnosno Europskoj ekonomskoj zoni.

Prijenos podataka temelji se na ugovoru koji sadrži EU standardne ugovorne odredbe o usklađenosti s podacima o zaštiti osobnih podataka. U slučaju korištenja drugog osnova prijenosa svakako ćemo obavijestiti sve ispitanike.

 

6 – Kako štitimo Vaše podatke

Zaštita Vaših osobnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće:

 • uspostava tehničkih i organizacijskih mjera potrebnih kako bi se obrada osobnih podataka provodila na siguran način ;
 • kontrola fizičkog i logičkog pristupa informacijskom sustavu i poslovnim prostorijama Društva
 • uspostava tehničkih i proceduralnih mjera potrebnih kako bi se IT infrastruktura bila implementirana sukladno najvišim međunarodnim sigurnosnim standardima;
 • uspostava elektroničkih i proceduralnih zaštitih mjera vezane uz prikupljanje, pohranu i otkrivanje osobnih podataka.

    

  7 – Koliko dugo se osobni podaci pohranjuju?

  Ako ne dođe do zasnivanja radnog odnosa Vaše osobne podatke pohranjujemo 6 mjeseci od završetka natječaja te ih po proteku tog roka brišemo.

  Ako ste dali suglasnost da Vaše osobne podatke pohranjujemo u svrhu eventualnih budućih potreba za zapošljavanje na radnom mjestu koje bi odgovaralo Vašim kvalifikacijama i interesu, osobne podatke Društvo pohranjuje u svojoj bazi na razdoblje od 24 mjeseca.

   

  8 – Vaša prava

   • pravo na pristup informacijama (sukladno odredbi članka 15. Uredbe)

   Imate pravo tražiti potvrdu obrađujemo li vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Ista prava možete ostvariti  da ispunite Zahtjev za ostvarivanjem prava( dalje u tekstu: Zahtjev) .

   • pravo na ispravak (sukladno odredbi članka 16. Uredbe)

   Imate nas pravo tražiti ispravak ili nadopunu Vaših osobnih podataka podnošenjem Zahtjeva.  Na Vaš Zahtjev odgovoriti ćemo u najkraćem mogućem roku, bez nepotrebnog odgađanja.

   • pravo na brisanje (sukladno odredbi članka 17. Uredbe)

   Imate pravo od nas ishoditi brisanje Vaših osobnih podataka ukoliko :
   (i) ti podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni ; 
   (ii) povučete privolu na kojoj  se temelji obrada i ako ne postoji druga osnova za obradu;
   (iii) uložite prigovor na obradu te ne postoji jači legitimni interes za obradu ;
   (iv) podaci su nezakonito obrađeni; (v) podaci se moraju brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem Društvo podliježe.

   Svoje pravo možete ostvariti podnošenjem Zahtjeva.

   • pravo na ograničenje obrade (sukladno odredbi članka 18. Uredbe)

   Imate pravo zatražiti da ne brišemo Vaše osobne podatke, već da  se isti nastave ograničeno obrađivati (sukladno ograničenjima koje vi navedete) ako Vam je to potrebno rad ostvarivanja Vaših drugih prava.

   • pravo na prenosivost podataka (sukladno odredbi članka 20. Uredbe)

   Imate nas pravo tražiti prijenos Vaših podataka. Isto pravo možete ostvariti na način da ispunite Zahtjev. Na zahtjevu je potrebno naznačiti kategorije osobnih podataka interesa kao i označiti vremensko razdoblje na koje se Vaš zahtjev odnosi.

   • pravo na prigovor (sukladno odredbi članka 21. Uredbe)

   Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

   • pravo na prigovor nadzornom tijelu (sukladno odredbi članka 77. Uredbe)

   U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnom Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www. azop.hr) vezano uz zaštitu Vaših osobnih podataka

  9 – Upute vezana uz ostvarivanje prava prema Društvu

  Obrazac zahtjeva dostupan je na našoj Internet stranici. Ispunjeni zahtjev pošaljite sukladno uputama u samom Zahtjevu. Na Vaš Zahtjev odgovoriti ćemo u najkraćem roku, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja urednog Zahtjeva.

  U slučaju velikog broja Zahtjeva kao i u slučaju složenosti Vašeg upita, moguće je da će nam biti potrebno dodatno vrijeme za odgovor. U tom slučaju ćemo Vas pravovremeno obavijestiti, te ćete dobiti naš odgovor najkasnije 3 mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva. 

  PREUZMITE ZAHTJEV